Volg HSV Hoek op social media:

Lidmaatschap en contributie

Aanmelden lidmaatschap

Het aanmelden als lid kan alleen plaatsvinden via het formulier ledenadministratie. Het formulier dient, voorzien van de gevraagde gegevens, te worden ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.Jeugdleden kunnen zich ook via de jeugdcommissie aanmelden. De jeugdcommissie draagt er zorg voor dat het formulier bij de secretaris van de vereniging terecht komt.

Nieuwe leden in de categorie JO19/A-junioren, JO17/B-junioren, JO15/C-junioren en JO13/D-pupillen moeten bij aanmelding een pasfoto inleveren. De pasfoto wordt gebruikt voor de spelerspas, welke pas in de hiervoor vermelde categorie verplicht is om speelgerechtigd te worden.

Nieuwe leden vanaf 16 jaar moeten tevens een kopie van een geldig identeitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) inleveren.

Nieuwe leden die lid zijn of zijn geweest van een andere (voetbal)vereniging en spelend lid willen worden van de HSV Hoek dienen bij de KNVB overschrijving aan te vragen. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen bij de secretaris van de vereniging. 

Degenen die tijdens een seizoen lid worden van de HSV Hoek zijn eerst speelgerechtigd na aanmelding bij de KNVB en verkrijging van een relatienummer. De aanmelding vindt plaats nadat het verschuldigde contributiebedrag is ontvangen.

Wijzigingen lidmaatschap

Voor het melden van wijzigingen in het lidmaatschap of de persoonsgegevens dient evens gebruik te worden gemaakt van het formulier ledenadministratie. Het formulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.

Afmelden lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, door gebruik te maken van het formulier ledenadministratie. Dit geldt voor zowel spelende als niet-spelende leden en donateurs. et formulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de eventueel beschikbaar gestelde eigendommen van de vereniging te worden ingeleverd.

Tevens dient aan de financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging te zijn voldaan. Het opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 juli plaatsvinden anders is voor het seizoen de volledige contributie verschuldigd. 

Gedrags- en huisregels 

Download hier de gedrags- en huisregels van HSV Hoek: 

Contributie 2014-2015

In de algemene ledenvergadering d.d. 24 juni 2014 zijn de contributies/donaties voor het seizoen 2014-2015 als volgt vastgesteld:
spelende senioren (geboren voor 1 januari 1996)  € 135,00;
niet-spelende senioren (geboren voor 1 januari 1996)  €   90,00;
A-junioren (geboren op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1997)  €   100,00;
B-junioren (geboren op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1999)  €   95,00;
C-junioren (geboren op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2001)  €   90,00;
pupillen (geboren op of na 1 januari 2002)  €   85,00;
donateurs  €   85,00;
donateurs 65+  €   75,00.
 1. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 2. Voor spelende leden jonger dan 16 jaar uit één gezin geldt een kortingsregeling. Het derde en meerdere spelende lid jonger dan 16 jaar uit één gezin geniet een korting van 25% op de verschuldigde contributie per seizoen. Dit geldt zolang het lid jonger is dan 16 jaar.
 3. Indien door omstandigheden een gedeelte van het seizoen niet kan worden gespeeld is toch de gehele contributie verschuldigd.
 4. De contributie en ook de donatie dient te worden voldaan binnen vier weken na verzending van de acceptgirokaart.
 5. De contributienota/acceptgirokaart zal voor de geregistreerde leden zo spoedig mogelijk na aanvang van het nieuwe seizoen (1 juli) worden verzonden.
 6. Indien de contributie, door welke omstandigheden dan ook, niet kan worden voldaan dient dit gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk naar een oplossing zal worden gezocht. De plicht tot het betalen van de contributie blijft uiteraard bestaan.
 7. Bij niet-tijdige betaling zal omstreeks twee weken na het verstrijken van de uiterste betaaldatum een herinnering worden verzonden, waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld binnen twee weken aan de verplichtingen te worden voldoen.
 8. Is na het verstrijken van de laatste termijn geen volledige betaling ontvangen dan zal het betreffende lid worden gestraft met “niet-spelen”.
 9. Het “niet-spelen” wordt opgeheven door het betalen van het verschuldigde bedrag.
 10. De leden ontvangen na het betalen van de contributie een lidmaatschapskaart (die strikt persoonlijk is), waarmee zij gratis toegang krijgen tot de competitie(thuis)wedstrijden van HSV Hoek 1 in enig seizoen.
 11. Degenen die tijdens een seizoen lid worden van de HSV Hoek kunnen de contributie, met de afgifte van het formulier ledenadministratie, contant betalen dan wel na ontvangst van de contributienota/acceptgirokaart. De hoogte van het contributiebedrag hangt af van het moment waarop men lid wordt.
 12. De donateurs ontvangen na het betalen van de donatie een seizoenkaart, waarmee zij gratis toegang krijgen tot de competitie(thuis)wedstrijden van HSV Hoek 1 in enig seizoen.
 13. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van vorengenoemde bepalingen.