Volg HSV Hoek op social media:

Lidmaatschap en contributie

Aanmelden lidmaatschap

Het aanmelden als lid kan alleen plaatsvinden via het formulier ledenadministratie. Het formulier dient bij voorkeur digitaal via het mailadres secretaris@hsvhoek.nl te worden ingestuurd of ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging. Jeugdleden kunnen zich ook via de HPC'16 aanmelden. De HPC'16 draagt er zorg voor dat het formulier bij de secretaris van de vereniging terecht komt.

Nieuwe leden vanaf 16 jaar moeten tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) inleveren.

Nieuwe leden die lid zijn of zijn geweest van een andere (voetbal)vereniging en spelend lid willen worden van de HSV Hoek dienen bij de KNVB overschrijving aan te vragen. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen bij de secretaris van de vereniging.

Degenen die tijdens een seizoen lid worden van de HSV Hoek zijn eerst speelgerechtigd na aanmelding bij de KNVB en verkrijging van een relatienummer. De aanmelding vindt plaats nadat het verschuldigde contributiebedrag is ontvangen.

Wijzigingen lidmaatschap

Voor het melden van wijzigingen in het lidmaatschap of de persoonsgegevens dient tevens gebruik te worden gemaakt van het formulier ledenadministratie. Het formulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.

Afmelden lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, door gebruik te maken van het formulier ledenadministratie. Dit geldt voor zowel spelende als niet-spelende leden en donateurs. Het formulier dient bij voorkeur digitaal via het mailadres: secretaris@hsvhoek.nl of ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de eventueel beschikbaar gestelde eigendommen van de vereniging te worden ingeleverd.

Tevens dient aan de financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging te zijn voldaan. Het opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 31 mei voor het komende seizoen plaatsvinden anders is voor het seizoen de volledige contributie verschuldigd.

Gedrags- en huisregels 

Download hier de gedrags- en huisregels van HSV Hoek: 

Contributie 2023-2024

Van de jeugdleden die zich aanmelden en gaan spelen onder de vlag van HPC'16, zal een extra bijdrage gevraagd worden voor aanschaf van kleding van € 10,00 per seizoen.
spelende senioren (geboren voor 1 januari 2001)  € 185,00
niet-spelende senioren (geboren voor 1 januari 2000)  € 140,00
JO-019, JO-018, JO-017  € 120,00
JO-015, JO-013, JO-012  € 110,00
JO-011, JO-010, JO-09, JO-08  € 100,00
Mini`s  €   90,00
donateurs  €   130,00
donateurs 65+  €   100,00


Men gaat akkoord met de huidige gedrag- en huisregels kantine, kleedkamers en velden.

Men gaat akkoord met en de huisregels van sportpark ”Denoek”.

Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tijdens de winterstop zijn de velden van sportpark “Denoek” gesloten van 15 december tot 08 januari. Tijdens de zomerstop zijn de velden van sportpark “Denoek” gesloten van 01 juni tot 01 augustus. Het bestuur van HSV Hoek behoudt zicht het recht om deze datums aan te passen.

Lidmaatschap en contributie gelden voor een heel verenigingsjaar. Bij tussentijdse opzegging blijft contributie voor het resterende verenigingsjaar verschuldigd.

Voor spelende leden jonger dan 16 jaar uit één gezin geldt een kortingsregeling. Het derde en meerdere spelende lid jonger dan 16 jaar uit één gezin geniet een korting van 25% op de verschuldigde contributie per seizoen. Dit geldt zolang het lid jonger is dan 16 jaar.

Indien door omstandigheden een gedeelte van het seizoen niet kan worden gespeeld is toch de gehele contributie verschuldigd.

De contributie en ook de donatie dient te worden voldaan binnen twee weken na verzending van de contributienota.

De contributienota / acceptgirokaart zal voor de geregistreerde leden zo spoedig mogelijk voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus) worden verzonden.

De contributie dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

Indien de contributie, door welke omstandigheden dan ook, niet kan worden voldaan dient dit gemeld te worden bij de secretaris van de vereniging of digitaal via het mailadres: secretaris@hsvhoek.nl, waarna gezamenlijk naar een oplossing zal worden gezocht.De plicht tot het betalen van de contributie blijft uiteraard bestaan.

Bij niet tijdige betaling zal omstreeks twee weken na het verstrijken van de uiterste betaaldatum een herinnering worden verzonden, waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld binnen twee weken aan de verplichtingen te worden voldoen.

Is na het verstrijken van de laatste termijn geen volledige betaling ontvangen dan zal het betreffende lid worden gestraft met zowel “niet-trainen” als “niet-spelen”. Het “niet-trainen” als “niet-spelen” wordt opgeheven door het betalen van het verschuldigde contributiebedrag.

De leden ontvangen na de betaling van de contributie een lidmaatschapskaart (die strikt persoonlijk is), waarmee zij gratis toegang krijgen tot de competitie (thuis)wedstrijden van HSV Hoek 1 in het betreffende seizoen waarvoor de contributie is voldaan.

Toegang bij thuiswedstrijden van het eerste elftal alleen op vertoon van een geldige en persoonlijke ledenkaart.

Het is verboden toegangsbewijzen door te verkopen aan derden en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
De vereniging behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen op echtheid te controleren.

Degenen die tijdens een seizoen lid worden van de HSV Hoek kunnen de contributie, met de afgifte van het formulier ledenadministratie, contant betalen aan de penningmeester dan wel nabetaling van de contributienota / acceptgirokaart. De hoogte van het contributiebedrag hangt af van het moment waarop men lid wordt.

De donateurs ontvangen na het betalen van de donatie een seizoenkaart, waarmee zij gratis toegang krijgen tot de competitie (thuis)wedstrijden van HSV Hoek 1 in het betreffende seizoen waarvoor de contributie is voldaan.

In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van de eerder genoemde bepalingen.