Op de agenda staan onderstaande punten:

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Vaststellen verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 2024

4 Vaststellen begroting

5 Contributies

6 Rondvraag (graag voor 1 juli vragen naar de secretaris@hsvhoek.nl mailen)

7 Sluiting

 

We hopen op uw aanwezigheid. 

Met sportieve groeten
Bestuur HSV HOEK