Agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15 maart 2017.

4. Vaststelling van de (voorlopige) begroting seizoen 2017-2018.

5. Verkiezing bestuurslid (secretaris).

De functie van secretaris is vacant.

Het bestuur stelt voor Arno de Regt te verkiezen tot secretaris (de secretaris wordt in functie gekozen).

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

De stukken betrekking hebbende op de agendapunten 3 en 4 worden bij het tekenen van de presentielijst uitgereikt, hetwelk vanaf 19.00 uur kan plaatsvinden.

Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen, schriftelijk, door tenminste drie leden worden aangemeld op het secretariaatsadres Lovenpolderstraat 2A, Hoek (t/m/ vrijdag 28 juli 2017).

Het bestuur van HSV Hoek.